top of page

Förtöjning

 

Paragraf 2 i hamnreglerna tar upp minimikrav för förtöjning. För en bra förtöjning vill vi även komma med följande tips,

 

  • Bommen bör vara kortare än båten (1,5-2m,) så att aktertampen får en bra vinkel.

  • Aktertamparna skall vara hårt spända.

  • En tamp förut, en tamp akterut!  Aktern skall vara låst i läge mellan bommarna. Ingen rörelse i båtens längsled.

  • Förtampen skall vara lite lösare och hålla fören på plats i sidled.

  • Fören på båten skall kunna röra sig lätt upp och ner när sjöarna rullar in.

  • Använd gummifjäder på samtliga tampar för att motverka stumryck.

  • Båten skall flyta som en anka på vågorna. Fören skall kunna röra sig upp och ner och aktern sitter fast.

  • Förtöj för storm, oavsett väder. Man vet aldrig när det slår om.

Hamnregler för Hästholmens båtsällskap

 

§1 Ordningsregler

Inom hamnområdet och uppläggningsplatsen skall ordning iakttagas. Var och en som uppehåller sig i båthamnen och/eller uppläggningsplatsen är skyldig följa anvisning av hamnkapten eller styrelseledamot.

 

§2 Förtöjning             

Båten skall till hamnen förtöjas med två starka tågändar, försedda med fjädrar, vilka skall vara säkrade med kätting i bryggan. Mot boj eller bom skall båt säkras med två separata linor. Varje båt skall ha tillräckligt antal fendrar till skydd av egen och närliggande båtar.

 

§3 Försäkring            

Båtägare är skyldig att inneha giltig båtförsäkring och vid anfordran uppvisa denna för styrelseledamot.

 

§4 Gästplatser            

Hamnen är avsedd för medlemsbåtar. Vid tillgång på lediga platser kan gästbåtar beredas plats mot fastställd dygnsersättning och på av hamnkaptenens anvisad plats. För hyresgäster gäller av styrelsen fastställda regler.

 

§5 Vinteruppställning          

Efter vinterupptagning är båtägaren skyldig: att stötta och palla båten på betryggande satt till skydd mot egen och andras båtar.  Att vintertäcka båten på sådant sätt att närstående båtar ej skadas.

 

§6 Sjösättning           

Efter sjösättningen är båtägaren skyldig: att undanskaffa all tillhörig materiel.  att städa där båten varit uppställd samt undanskaffa kvarblivna sopor.  att följa hamnkaptenens övriga anvisningar.

 

§7 Nattvakt                

Båtägare som disponerar båtplats vid klubbens kajer och bryggor eller i anslutning till klubbens område, är skyldig att gå vakt i den omfattning som årsmötet beslutar. Vakt lista sätts upp i klubbhuset och berörda båtägare är skyldiga att ta del av den.

 

§8 Allmänna arbeten  

Varje medlem som utnyttjar HBS´s hamn, är skyldig att utföra arbetsinsats för klubbens räkning. Härmed åsyftas sådant arbete som erfordras för nyanläggningar, underhåll, rengöring, administration, projektering m. m. Arbetspliktens omfattning fastställs av årsmöte efter styrelsens förslag.

 

TILLÄGG HAMNREGLER   H.B.S.

 

Nattvakt

Båtägare som disponerar båtplats vid klubbens kajer och bryggor eller i anslutning till klubbens område, är skyldig att gå vakt i den omfattning som årsmötet beslutar. Vakt lista sätts upp i klubbhuset och berörda båtägare är skyldiga att ta del av den.

 

Allmänna arbeten

Varje medlem som utnyttjar HBS´s hamn, är skyldig att utföra arbetsinsats för klubbens räkning. Härmed åsyftas sådant arbete som erfordras för nyanläggningar, underhåll, rengöring, administration, projektering m. m. Arbetspliktens omfattning fastställs av årsmöte efter styrelsens förslag.

 

 

 

bottom of page