top of page

Stadgar för Hästholmens båtsällskap

 

Organisationsnummer: 802516-1822

Bolagsform: Ideella föreningar

Nacka
Antagna 1930 Reviderade 1984 och 1993

Stadgar för Hästholmens båtsällskap

 

§1 Ändamål    
                       Sällskapets är en sammanslutning av båtägare som skall bevaka och utveckla intresset för båtsport och verka for ett gott sjö­ manskap                              bland sina medlemmar. Sällskapet skall driva klubbhamn med sommarplatser och vinter I uppläggning för sällskapets medlemmar.

 

§2 Medlemskap    
                       Nytt medlemskap kan sökas av envar, såvida inte klubbens syfte eller särskilda skäl hindrar detta. Beviljat nytt medlemskap berättigar ej                           automatiskt till sommar eller vinterplats för medlemmens båt i klubbens hamn eller på dess varv. Första året anses som prövotid.
                       Övergångsregel.
                       De personer som i dag är medlemmar kvarstår som medlemmar om så önskas och om övriga stadgeenliga regler uppfylls. Icke                                          medlemmar som under året haft sommar och/ellervinterplats och som skött sina åtaganden mot klubben kan nu söka medlemskap.

 

§3 Uteslutning av medlem    
                       Medlem som brister i betalning av sina avgifter skall uteslutas ur sällskapet. Sådan uteslutning kan av styrelsen upphävas om full                                      betalning erlägges.
                       Medlem som visat sig motverka sällskapets ändamål och/eller gjort sig skyldig till sådan klandervärd handling att sällskapets anseende                            kan anses skadat, skall uteslutas.
                       Sådan uteslutning skall fastställas av medlemsmöte samt meddelas medlem skriftigt, varvid skäl skall angivas.

 

§4 Avgifter    
                        Årsavgifter beslutas av årsmötet för kommande verksamhetsår.
                        Ny medlem erlägger inträdesavgift enligt årsmötets beslut


§5 Räkenskapsår  
                       Räkenskapsåret omfattar tiden 1/11 - 31/10 påföljande år.

 

§6 Styrelse    
                      Styrelsen skall bestå av minst sex ledamöter. Ordförande utses av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. tyrelsen väljs för en                           tid av två år med växelvis avgång.För att uppnå sådan växelverkan väljs vid första valtillfället ordförande plus två ledamöter för två år,                                övriga ledamöter för ett år.
                      Beslut inom styrelsen skall ske öppet och med enkel majoritet.

 

§7 Årsmöte    
                       Årsmöte hålls före december månads utgång. Skriftlig kallelse skall ske minst 14 dagar före mötets hållande. Mötet öppnas av ordförande                         eller annan anmodad styrelsemedlem.

                        Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
                        1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
                        2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
                        3. Val av två personer att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll.
                        4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
                        5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
                        6. Val enligt § 6 av ledamöter i styrelsen.
                        7. Val av två revisorer för ett år jämte en suppleant.
                        8 Övriga val.
                        9. Fastställande av avgifter.
                        10. Övriga frågor.

 

§8 Extra möte    
                        Styrelsen kan kalla till extra medlemsmöte när så anses önskvärt.
                        Styrelsen är skyldig kalla till extra medlemsmöte då detta, för uppgivet ändamål, begärs av
                        minst 1/3 av de röstberättigade medlemmarna. Vid sådan kallelse skall uppgivet ändamål anges
                        i kallelsen. Kallelse till extra möte skall delges medlem minst 14 dagar före mötet.

§9 Allmänt    
                        Medlems klagomål skall framföras till styrelsen som ar skyldig undersöka saken och skriftligen meddela klagande sittbeslut, eller                                      hänskjuta frågan till medlemsmötes behandling.

                         Eventuell upplösning av sällskapet skall fattas genom samstämmiga beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten ochmed minst                          2/3 röstmajoritet. Vid det sistnämnda av dessa möten avgöres hur man skall förfara med eventuella tiligångar.

 

§10 Instruktion för Styrelsen    
                        Styrelsen åligger utöver att handha löpande angelägenheter enligt dessa stadgar:
                         - att representera sällskapet.
                         - att förbereda ärenden och motioner inför årsmötet
                         - att upprätta berättelse om sällskapets verksamhet samt föreslå inkomst och utgiftsstat.
                         - att förvalta sällskapets medel och bära ansvaret för dess ekonom

                         - att biträda sällskapet vid förhandlingar med myndigheter och övriga.

                         - att upprätta protokoll över hållna sammanträden. Protokollen skall inne hålla uppgift å närvarande medlemmar.

 

§11 Instruktion för revisorer    
                        Revisorerna åligger:
                        - att granska sällskapets räkenskaper. Granskningen bör aga rum vid ett antal tillfällen under året.
                        - att ta del av styrelse  och årsmötesprotokoll och kontrollera att sällskapets angelägenheter förvaltas väl i enlighet med

                         stadgar och fattade beslut.
                        - att upprätta och vid årsmötet föredra revisionsberättelse och att i den avge yttrande om ansvarsfrihet för styrelsen för gånget                                               räkenskaps­år.

 

 

bottom of page